Methods of this session Wykład i warsztaty
Duration of this Session Pół dnia
Materials for this Session cyfrowe, biblioteka, dostęp do internetu, materiały do rysowania, komputer, rzutnik multimedialny
See Volume One str. 08 – 09 str. 68 – 69 str. 102 – 103 str. 184 – 185
See Volume two p. 10 p. 65 p. 144
See Video CD SZTUKA-JĘZYK-FILM Going ’99 — R/L, Hee-Seon Kim, 2001

SZTUKA-JĘZYK-FILMOWA MANGA, Eric Coignoux, 1995
Klaus Lürzer
Orientacja w miejskiej
Ile informacji potrzebują ludzie?

Tre

Umiejętność orientacji to dar, zdolność, którą albo się posiada albo nie. Jest ona warunkiem koniecznym do istnienia. Sztuka zwracania uwagi na wszystkie formy otoczenia jest częścią naszej egzystencji. 1
Utrata orientacji spowalnia poruszanie się osoby, przykuwa ją do miejsca, powoduje, że ciągle tkwi ona w punkcie wyjścia. Jedyna możliwość to poruszanie się poprzez orientację. Potrzeba orientacji towarzyszyła rodzajowi ludzkiemu od najwcześniejszych czasów. W ciągu kilku ostatnich dekad zwykła ilość zaoferowanych czy faktycznie narzuconych informacji, w których musimy się orientować, rozrosła się w dżunglę wprost nie do przebycia. Ten stały wzrost informacji powoduje w rezultacie przeciążenie bodźcami. Takie przeciążenie w niczym nie ułatwia orientacji, zamiast tego czyni ją coraz trudniejszą.

Sam zmysł orientacji już nie wystarcza. Odbiorowi sygnałów obrazkowych, graficznych, pisanych i przestrzennych towarzyszą, pośród innych rzeczy, dźwięk, wrażenia dotykowe i zapach. Termin „signaletics” * został wymyślony do przedstawienia analizy wspólnej natury systemów informacyjnych. Nie szukamy po prostu pewnych miejsc, placów, ulic czy budynków, lecz również zawartości, tematów, produktów i oprócz tego jeszcze więcej.

Obecnie orientacja wymaga pilotowania skomplikowanych informacji i systemów orientacji: rozkładów jazdy, odpraw na terminalach lotniczych, meldowania się w hotelach, urządzeń nawigacyjnych do ruchu drogowego, planerów podróży w internecie. Nawet w muzeach, klinikach, centrach handlowych orientacja może stać się wyzwaniem.

Ludzie mają swoje indywidualne sposoby rozumienia sygnałów, zarówno naturalnych jak i wytworzonych przez człowieka, w obrębie swojego środowiska. Na ocenę i interpretację tych sygnałów ma wpływ płeć, wiek, poziom edukacji i uwarunkowania kulturowe.

Wypada się zgodzić z tym, że istnieją sytuacje, w których odruchowe “czytanie” znaków jest koniecznością; przede wszystkim w wypadku panowania nad ruchem drogowym, ale przestaje to być oczywiste, wówczas gdy obowiązuje ruch lewostronny. Dodatkowe komplikacje wynikają z faktu, że wiele informacji jest zrozumiałych wyłącznie w określonym kontekście. To jest przyczyną konieczności nie tylko umiejętnego wizualnego odbierania samych znaków, ale również szybkiego i dokładnego interpretowania okolicy, w której się znajdują.

W efekcie globalizacji nastąpiło bardzo silnie widoczne umiędzynarodowienie znaków. Z jednej strony otwiera to szansę niewerbalnej komunikacji ponad językowymi i kulturowymi granicami; z drugiej strony przynosi utratę poczucia tożsamości.

Dodatkowym aspektem tej sprawy jest fakt, że znaki mogą mieć wielorakie znaczenia i funkcje. Dostarczają czegoś więcej niż samych tylko informacji i wskazówek – stanowią symbole siły, wpływu, różnicowania i są związane ze zwyczajami społecznymi.

1 Otl Aicher, cytowany w: Andreas Uebele, Orientierungssysteme und Signaletik, Mainz 2006, str. 7

Cele

Organizacja

Przy omawianiu materiału można zastosować różne metody i techniki nauczania:
wykład, dyskusja, warsztaty, praca indywidualna czy praca w grupach.

Ćwiczenie 1
Przyglądanie się miejscom
Zbadajcie wspólnie instytucję edukacyjną, w której uczysz i/lub jej otoczenie. Pozwól studentom na odszukanie orientacyjnych informacji, czy raczej systemów informacji. Zbadajcie, jak w szkole są przedstawione różne systemy informacji. Jakie elementy są użyte do zróżnicowania lub do łączenia różnych systemów?
Studentów można podzielić na grupy, żeby zapoznali się z różnymi miejscami (dworcem kolejowym, centrum miasta, szpitalem itp.), a później przedstawili klasie rezultaty (szkice, zdjęcia).

Ćwiczenie 2
Spójność treści i prezentacja
Studenci powinni się nauczyć dekodowania miękkich, neutralnych i twardych projektowanych form systemów informacji. Powinni zaobserwować i omówić uczucia, które pojawiają się w związku z formą, kolorem, i cechami typograficznymi prezentowanych informacji. Do rozpoczęcia tematu mogą być wykorzystane drogowe znaki nakazu i zakazu.

Ćwiczenie 3
Wytwarzanie znaków
Niech studenci stworzą, jako kontynuację ćwiczenia 2, własne znaki na różny temat (stosując informacje tekstowe, znaki i piktogramy). Centralną kwestią wymagającą rozważenia w tym ćwiczeniu jest trudność, powstająca przy próbie stworzenia znaku, który pozwala na tylko jedną interpretację.

Ćwiczenie 4
Informacje w kontekście
Niech studenci umieszczą znaki w różnych miejscach i odczytają je w odniesieniu do bieżącego kontekstu. Powinno stać się jasne, że umiejscowienie znaku w innej lokalizacji może wpłynąć na zmianę informacji lub nadać jej inne znaczenie. W konkretnych sytuacjach powinno się omówić, jak można udoskonalić przekaz informacji (zawartość informacji, umiejscowienie, ilość).

Warianty i rozszerzenia

Ćwiczenie 5
Stworzenie irytacji
Niech studenci stworzą absurdalną orientacyjną informację lub sytuację informacyjną, umieszczą ją w jakimś konkretnym miejscu i obserwują i dokumentują reakcje przechodniów. Na skutek wypróbowania systemu orientacyjnego w absurdalnej sytuacji sposób, w jaki „spostrzegamy” połączenie znaku z jego znaczeniem, stanie się jaśniejszy i bardziej oczywisty.

Pytania
Bild: 1 2 3 >
Zdjęcie: Lürzer Graphik, Götzis

Zdjęcie: Lürzer Graphik, Götzis